Lezzet?i Hakk?nda

TAR?H?E

Lezzet?i.com sitesi 2004 y?l?nda Tolga G?zel taraf?ndan kurulmu?tur. ?nceleri internetteki ?e?itli kaynaklardan derleme tariflerin yan?s?ra anne ve karde? tariflerinin de yerald??? site, 2005 sonu Tolga G?zel`in Hatice Akkaya G?zel ile hayat?n? birle?tirmesinden sonra yenilenen aray?z?yle, yeni ve ?zg?n tariflerin de yer ald??? pop?ler (ama Hatice G?zel`in i?ine bir t?rl? sinemeyen :)) bir yemek tarifi sitesi olmu?tur.

Tamamen yeni ve ?zg?n i?erikli bir site i?in 2007`de niyet edilmi?, 2008 y?l?nda ise ?al??malara ba?lanm??, zaman yetersizli?i, disk kayb? sonucu u?an tasar?mlar gibi aksakl?klar neticesinde ancak 2009 y?l? ortalar?nda sitenin yeni tasar?m? ve alt yap?s? ?ekillendirilebilmi?tir. 2009 A?ustos ba??ndan itibaren ise nihayet yeni site yay?n hayat?na ba?lam??t?r.

YEN? S?TE

Lezzet?i.com, Hatice G?zel`in mutfa??ndaki, eski-yeni denedi?i ve foto?raflad??? yemek tariflerini payla?t??? ayn? zamanda hayat ve ya?am ?zerine fikir ve derlemelerini bir araya getirip sundu?u bir web sitesidir. Site ayn? zamanda yemek, yemek k?lt?r? ve sa?l?k beslenme konular?nda g?ncel bilgi ve i?eriklerin yer ald???, okuyucular?n da yorumlar?yla i?tirak etti?i faal bir platformdur.

M?SYON

Yemek k?lt?r?m?z?n ya?at?lmas?, geleneksel T?rk mutfa??n?n yan?s?ra farkl? mutfaklardan ya da yeni ?zg?n denemelerden yeni lezzetlerin ke?fi, do?ru besin ve g?dalarla do?ru beslenme bilgilerinin payla??lmas? ve yayg?nla?t?r?lmas?...

D?KKAT!

Lezzetci.com`daki tariflerde margarin kullan?lmamaktad?r. Lezzet?i, son derece zararl? bir ?r?n olan margarini kesinlikle mutfa??n?zdan ??karman?z? tavsiye eder. Yerine tereya? ve s?zma zeytin ya??n? tavsiye eder. Tereya? konusundaki yanl?? bilinenleri ve do?ru bilgileri sitemiz sayfalar?nda bulabilirsiniz.

S?TE HAKKINDA

Sitedeki foto?raflar i?in Nikon D90 foto?raf makinas? ve gerekti?inde ???k ekipmanlar?ndan faydalan?lmaktad?r. Foto?raflar zaman zaman Hatice G?zel zaman zaman da Tolga G?zel taraf?ndan ya da birlikte ?ekilmektedir.

Sitenin tasar?m? Tolga G?zel taraf?ndan, alt yap?s? Nuran Toka taraf?ndan yap?lm??t?r. Haz?r bir yaz?l?m ya da sistem kullan?lmam??t?r.

Site hakk?ndaki her t?rl? yorum ve ?nerilerinizi payla?mak i?in bilgi@lezzetci.com adresine e-posta ile ula?abilirsiniz.

japon sex lezbiyen porno arap türbanlı porno sert hardcore sex